בשנים האחרונות עוסקת חברת טנא במתן ייעוץ אקולוגי למספר גופים וחברות בארץ. במסגרת שירותים אלו עורכת החברה תסקירי השפעה על הסביבה, סקרים אקולוגיים, סקרים בוטניים, סקרים זואולוגיים, כתיבת חומר מדעי, הערכה אקולוגית של שטחים, כתיבת חוו"ד אקולוגיות ועוד.
הבסיס לייעוץ האקולוגי כולל מספר שלבים:
שלב א' - לימוד ואפיון המרכיבים הביוטים (חי, צומח ואדם) והא-ביוטים באזור הסקר.
שלב ב' - ניתוח יחסי הגומלין בין הגורמים שנמצאו בשלב א'.
שלב ג' - הערכה אקולוגית.
שלב ד' - כתיבת המלצות ממשקיות.
העבודה מלווה בניתוח והצגת נתונים בעזרת מערכת ממ"ג (
GIS).

 
 

יעוץ סביבתי | טנא - טבע, נוף, אקולוגיה